BADANIA I POMIARY ELEKTRYCZNE

Badania, konserwacje urządzeń
i aparatury pomiarowej

generatorów,
transformatorów,
silników,

przekładników
prądowych
i napięciowych,

urządzeń blokowych,
pozablokowych, pomocniczych,

rozdzielni <1kV, >1kV,

rozdzielni prądu stałego,

linii kablowych,

układów pomiarowych energii
elektrycznej,

Pomiary elektryczne

pomiary rezystancji izolacji
silników, transformatorów,
generatorów, linii kablowych,
przekładników prądowych
i napięciowych, obwodów
wtórnych, instalacji
elektrycznych,

pomiary rezystancji
uzwojeń silników,
transformatorów,
generatorów
(stojan, wirnik),

pomiary ochrony
przeciwporażeniowej
<1kV, >1kV i odgromowej

pomiary napięć rażenia
i napięcia krokowego

pomiary parametrów
sieci elektrycznej,

pomiary natężenia oświetlenia,

badania wyłączników i styczników,

lokalizacje uszkodzeń linii
kablowych,

lokalizacje tras kablowych,
rurociągów

Badania elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej

badania i konserwacje
zabezpieczeń elektrycznych
transformatorów grupy I, II, III,

badania i konserwacje
zabezpieczeń elektrycznych
bloków energetycznych,

badania i konserwacje
zabezpieczeń elektrycznych
rozdzielni <1kV, >1kV,

badanie synchronizatorów
metodą dynamiczną

próby automatyki układów
SZR, PPZ,

próby funkcjonalne ciągów
technologicznych oraz
wyłączników sieciowych
w kooperacji z PSE Operator,

APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA I AUTOMATYKA (AKPIA)

pomiary przepływu wody
metodą bezinwazyjną
(ultradźwiękową) z bilansem
energii do DN 3000,

pomiary przepływu gazu
(w tym pary)

pomiary ciśnienia,
temperatury, przepływu,
poziomu, wilgotności,

pomiary fizykochemiczne:
pH, konduktancji, mętności,

pomiary i analiza spalin,

pomiary i analiza drgań,

sprawdzenie czujników
termoparowych,
termorezystancyjnych,

sprawdzenie i kalibracja
przetworników ciśnienia,
różnicy ciśnień,

sprawdzenie i kalibracja
przetworników temperatury,

sprawdzenie liczników energii
cieplnej,

rejestracja i analiza pomiarów,

pomiary termowizyjne,

KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA I NADZORU

programowanie,
wdrażanie,
serwis i obsługa

systemy wizualizacji
i sterowania procesami
technologicznymi,

systemy automatycznej
regulacji napięcia,

systemy sterowania
rozdzielń NN i SN,

systemy centralnego
nadzoru nad procesem
– akwizycja, archiwizacja, raportowanie

migracja starych sterowników
na nowe z zachowaniem funkcjonalności

budowa nowych sieci światłowodowych,
wraz ze spawaniem i sprawdzaniem
ciągłości przewodów światłowodowych

automatyzacja maszyn

USŁUGI SERWISOWE I REMONTOWE

Usługi serwisowe,
outsourcing AKPiA
i elektryczny

bieżące usuwanie usterek
w układach sterowania
i automatyki,

nadzór (kontrola) oraz bieżąca
eksploatacja nad układami
automatyki elektrycznej
i AKPiA,

obsługa i nadzór rejestratorów
zakłóceń,

próby obiektowe i prace
uruchomieniowe nowych
obiektów technologicznych,

serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny,

Usługi modernizacyjne
i remontowe AKPiA
oraz elektryczne

remonty bieżące, średnie
i kapitalne turbiny, kotła
oraz instalacji pomocniczych
bloku energetycznego
remonty tras impulsowych
układów pomiarowych

remonty obwodów
wyprowadzenia mocy

remonty silników
0,4kV i 6 kV

wdrażanie, sprawdzenie
układów pomiarów drgań
turbiny oraz silników

realizujemy zadania kompleksowo
od projektu, poprzez montaże,
remonty, modernizacje instalacji
i systemów sterowania oraz AKPIA

branża elektryczna

realizujemy kompleksowo instalacje
niskiego i średniego napięcia w nowych
oraz modernizowanych obiektach przemysłowych

automatyka przemysłowa

kompleksowa realizacja zadań
– od projektu przez montaż, remonty,
modernizacje instalacji i systemów sterowania
– do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego